ประสบความสําเร็จจากความศรัทธา

ประสบความสําเร็จจากความศรัทธา

สิ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าอํานาจนั้น ชาวพุทธเราเรียกตัณหาหรือความอยาก ตัณหาห้าอย่าง ได้แก่ ความกระหายอยากในความร่ำรวย ในความมีชื่อเสียง ในกามารมณ์ ในอาหารที่หรูหราพิเศษ และในการนอน ในพุทธศาสนา เราพูดถึงอํานาจที่แท้จริงห้าประการ หรือ พลังงานทั้งห้า อันได้แก่ ศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิ และปัญญา อํานาจทั้งห้านี้คือพื้นฐานของความสุขอันแท้จริง ซึ่งล้วนอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติที่เป็น รูปธรรม

อํานาญแห่งศรัทธา ที่มาของพลังงานแรกนั้นคือศรัทธา เมื่อเธอมีพลังแห่งศรัทธาอยู่ในตัว เธอจะเข้มแข็ง ในคัมภีร์ไบเบิล พระเยซูได้กล่าวว่า คนที่มีศรัทธา สามารถเคลื่อนภูเขาได้ คําว่า ศรัทธาน่าจะแปลว่า “ความมั่นใจ” และ “ความไว้ใจ” มากกว่า เพราะนี่คือสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวเธอเอง โดยมิได้มุ่งหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายนอก ท่านหลินจี้ สังฆปรินายกนิกายเซน เคยกล่าวกับลูกศิษย์ของท่านไว้ว่า “เจ้าไม่มีความมั่นใจในตัวเองพอ จึงต้องเที่ยวตามหาสิ่งนี้เอาจากภายนอก เจ้าต้องมีความมั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถที่จะเป็น พระพุทธเจ้า ความสามารถในการแปรเปลี่ยนและเยียวยา”

ศรัทธาคือหนทางที่จะนําเธอไปสู่ความเป็นอิสระ ความหลุดพ้น และการแปรเปลี่ยนกิเลสต่างๆ ถ้าเธอรู้จักหนทาง ถ้าเธอมีหนทางที่จะดําเนินต่อไป เธอย่อมมีอํานาจ คนที่ไร้หนทางย่อมเร่ร่อนไปอย่างไร้จุดหมาย ย่อมเป็นทุกข์ เพราะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี เธอเคยแสวงหาหนทาง และได้พบหนทางแล้ว เธอย่อมรู้จักหนทาง

เมื่อประสบการณ์บอกเธอว่าหนทางนี้นําไปสู่ทิศทางอันดีงาม ย่อมมีศรัทธาในหนทางของเธอ เธอย่อมดีใจที่ได้มีหนทาง เพียงเท่านี้เธอก็เริ่มมีอํานาจแล้ว อํานาจเช่นนี้จะไม่ทําลายเธอหรือคนรอบข้าง ในทางตรงกันข้าม อํานาจเช่นนี้จะทําให้เธอเข้มแข็ง มีพลังอย่างที่คนรอบตัวเธอรู้สึกได้ เมื่อเธอศรัทธา ดวงตาเธอจะเป็นประกายและทุกย่างก้าวของเธอจะเต็มไปด้วยความเชื่อมั่น นี่คืออํานาจ เธอสามารถสร้างอํานาจประเภทได้ทุกขณะในชีวิตประจําวัน การฝึกเช่นนี้จะนําความสุขมาให้เธออย่างมาก

ถ้าเธอฝึกปฏิบัติเช่นนี้และได้รับผลลัพธ์ที่ดี จนเกิดพลังแห่งสติสมาธิ และปิติเบิกบาน ศรัทธาและความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องให้ใครมาบอก ศรัทธาและความเชื่อมั่นแบบนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความคิด แต่เป็นผลที่หนักแน่นชัดเจนจากการปฏิบัติ เมื่อเธอฝึกการหายใจอย่างมีสติจนได้ผล เธอจะรู้สึกเบา มั่นคง เป็นอิสระ แล้วความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์เช่นนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น พลังแห่งศรัทธาสามารถนําความสุขมาให้เธอได้อย่างมาก หากเธอขาดศรัทธา หากเธอไม่มีพลังแห่ง ความมั่นใจเช่นนี้ เธอจะเป็นทุกข์

หากเรามองอย่างใคร่ครวญ เราจะเห็นว่าพลังงานแห่งความตื่นรู้ พลังงานแห่งความกรุณาและความเข้าใจนั้นมีอยู่แล้วในตัวเรา การตระหนักรู้ว่าเรามีพลังงานเหล่านี้อยู่แล้วตามธรรมชาตินั้นทําให้เธอเกิด ความเชื่อมั่น เมื่อเธอรู้วิธีปฏิบัติ เธอสามารถสร้างพลังเหล่านี้เพื่อคุ้มครองตัวเองและประสบความสําเร็จในสิ่งที่เธอต้องการจะทํา