คุณลักษณะของพนักงานที่ดี

คุณลักษณะของพนักงานที่ดี

องค์กรหนึ่งจะประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด ต้องมีพนักงานขายที่ดี ซึ่งคุณลักษณะของพนักงานที่ดี มีดังนี้

1) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ โดยมองเห็นถึงคุณประโยชน์ของสินค้าและบริการ ว่ามีประโยชน์ ในชีวิตประจําวัน เป็นส่วนสําคัญของครอบครัว เพื่อแสดงถึงทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการ

2) มีกระตือรือร้น ขยัน และอดทน ตัวแทนขายมืออาชีพต้องมีความกระตือรือร้นในการทํางาน ขยัน และอดทน เพราะในการพบปะผู้มุ่งหวังอาจต้องมีความเพียรพยายาม และต้องใช้ความอดทนสูง เพราะ ส่วนใหญ่ผู้มุ่งหวังอาจจะมีทัศนคติในด้านลบต่อสินค้าและบริการ ตัวแทนขายจึงต้องอดทนในการชักจูงผู้มุ่งหวัง ให้มาซื้อสินค้าและบริการ นอกจากนี้ตัวแทนขายที่ดีต้องรู้จักแสวงหาผู้มุ่งหวังอยู่เสมอเพื่อเป็นการสร้าง โอกาสในการขายสินค้าและบริการให้เกิดขึ้น

3) มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อลูกค้า ต่อบริษัท ในด้านลูกค้านั้นต้องเสนอสินค้าและบริการ ที่เหมาะสมกับลูกค้าทั้งในด้านประเภทของสินค้าและบริการ ส่วนในด้านบริษัทต้องไม่เห็นแก่ผลโยชน์ส่วนตัวจนทําให้ทําผิดนโยบายของบริษัท เช่น การลดราคาส่วนลดสินค้าและบริการให้ลูกค้าเพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้อเป็นต้น

4) มีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งในด้านลักษณะท่าทาง การแต่งกาย น้ำเสียงในการสนทนา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทําให้ผู้มุ่งหวังเกิดความเชื่อถือในตัวของตัวแทนขาย อันส่งผลต่อความเชื่อถือต่อบริษัท ตามมา

5) มีไหวพริบดี รู้จักพลิกแพลง มีการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวแทนขายเอง รวมถึงเกิดจากการเตรียมตัวที่ดีของตัวแทนขาย

6) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการออกตลาดสม่ำเสมอ เข้าฟังวิชาการสม่ำเสมอ วิเคราะห์การขายสม่ำเสมอ เพื่อจะได้นําประสบการณ์ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น มาเป็นบทเรียนในการสร้างความเป็นตัวแทนขายมืออาชีพต่อไป

7) มีความสนุกสนานที่จะพูดคุยกับคนได้ทุกอาชีพ ตัวแทนขายที่ดีต้องเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้ม เข้ากับคนได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ ตลอดจนมีความรู้รอบตัวพอสมควรเพื่อที่เวลาสนทนากับลูกค้า จะสามารถสนทนาได้อย่างคล่องแคล่ว

8) ต้องรู้จักวางแผน และแบ่งเวลาการทํางานให้เหมาะสม เนื่องจากอาชีพการขายเป็นอาชีพที่ไม่มีการลงบันทึกเวลาเข้าออกในการทํางาน ดังนั้นตัวแทนขายที่ดีต้องมีวินัยในตัวเองสูง รู้จักวางแผนและแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งเวลาในด้านการพบผู้มุ่งหวังรายใหม่ การติดตามลูกค้ารายเก่า การบริการลูกค้า การเยี่ยมเยียนลูกค้า ตลอดจนการหารายชื่อของผู้มุ่งหวังรายใหม่

9) มีศิลปะในการพูด ตัวแทนขายที่ดีไม่จําเป็นต้องพูดเก่ง แต่ต้องพูดเป็น ถูกต้อง และตรงไปตรงมา เพราะคําพูดจะเป็นส่วนสําคัญต่อความน่าเชื่อถือให้ตัวของตัวแทนขาย