การตลาดสมัยใหม่ หรือ 4Cs

การตลาดสมัยใหม่ หรือ 4Cs

กลยุทธ์ 4Cs นั้นมีหลักการ ได้แก่ การที่นักขายต้องเปิดมุมมองใหม่ในการขาย นอกเหนือจากหลัก 4Ps โดยเน้นที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก อันประกอบไปด้วย

C ตัวที่หนึ่ง Consumer Wants and Needs ความต้องการของผู้บริโภค: เป็นการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นจะมีลูกค้าซื้อไปหรือไม่ ก็เหมือนกับการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถทําคุณประโยชน์อะไรให้เขาได้บ้าง เมื่อคุณรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มใด คุณก็จะเข้าไปทําการขาย ได้อย่างเหมาะสม ในอีกทางหนึ่งกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณจะขายตามหลักเกณฑ์นี้ อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าได้ด้วยเช่นกัน

บ่อยครั้งที่เราจะพบว่าสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่น่าจะขายได้ กลับขายได้อย่างไม่น่าเชื่อ ในขณะที่ บางสิ่งที่เหมือนจะขายได้-ขายดี กลับไม่มีใครซื้อ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ซื้อเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นของสะสมที่ผู้คน ส่วนใหญ่อยากได้ อยากเก็บเอาไว้ในคอลเล็กชัน หรือสินค้า อื่นๆ ที่โดนใจ

C ตัวที่สอง Consumer’s Cost to Satisfy ต้นทุนของผู้บริโภค : ในกรณีนี้ก็คือการพิจารณาในระดับของกลุ่มลูกค้า ซึ่งราคาผลิตภัณฑ์ของคุณต้องคํานึงถึงต้นทุนของลูกค้ามากกว่าต้นทุนทางการผลิต หรือก็คือดูเงินในกระเป๋าของลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเหมาะกับคนที่มีรายได้ประมาณเท่าใด ที่สําคัญคือ พิจารณาว่า ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ เขามีค่าใช่จ่ายอะไรมาก่อนหรือไม่ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่จอดรถ และค่าเสียเวลา ถ้าเขาหักลบกลบหนี้แล้ว ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้จ่ายออกไปก่อนหน้านี้หรือไม่ ถ้าไม่คุ้มค่าลูกค้าก็ไม่เลือกซื้อสินค้านั้น นี่จึงเป็นโอกาสสําหรับยอดนักขายประเภทที่ต้องเดินหาลูกค้า ซึ่งจะประสบความสําเร็จสูง หากผลิตภัณฑ์ของคุณโดนใจเขา และเป็นการดีที่เขาไม่ต้องออกเดินทางมาซื้อเอง

C ตัวที่สาม Convenience to Buy ความสะดวกในการซื้อ: คือคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสําคัญ ด้วยการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้สะดวก รวดเร็ว ถ้าต้องการซื้อในจํานวนมากและได้ราคาถูกควรไปที่ไหน ถ้าต้องการซื้อเพียงชิ้นเดียวและซื้อได้อย่างรวดเร็วควรไปที่ไหน ภายใต้การดูแลและคําแนะนําของคุณ เพราะนั่นคือการทํายอดของคุณล้วนๆ เป็นต้น

C ตัวที่สี่ Communication that Connects การสื่อสาร: เป็นการที่คุณจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้านั้น ต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดี สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวนักขายและความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ ดังนั้นคุณต้องหาวิธีสื่อสารให้ลูกค้าฟังคุณ เพื่อที่จะก่อให้เกิดการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ

จากที่กล่าวมานั้น จึงจะเห็นว่ากลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 4Cs แม้จะซับซ้อนกว่าแบบ 4Ps แต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ทันสมัยสามารถนํามาปรับใช้กับโลกที่เปลียนแปลงล้ำหน้าไปในปัจจุบัน เพราะความซับซ้อนที่แสดงออกมาจาก 4Cs นั้น ทําให้เห็นว่า หากคุณเป็นนักขายคุณก็ควรที่จะปรับตัวตามด้วยเช่นกัน เพราะหากคุณยึดแต่หลัก 4PS ก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการเป็นนักขาย และอาจนําไปสู่ความล้มเหลวในอาชีพนี้ ได้เช่นกัน